سوابق اجرایی
آخرین اخبار
پروژه: لوتوس B-92-09-161

 B-92-09-161

مالک:سید محمد امین معززی نکویی وسایر مالکین

- طبق مبحث 9 مقررات ملی ساختمان به ازای هر 30 متر مکعب بتن مصرفی، یک سری نمونه اجباری است.

- هر سری نمونه شامل تهیه 4 قالب مکعبی می باشد که یک قالب 7 روزه، 2 قالب 28 روزه و یک قالب 42روزه یا 90 روزه شکسته می شود.

محل پروژه: اوین -درکه - خ شهیدکچویی- خ شهیداعرابی -پ6و 8